‘Jezus in ons’

‘Een andere kijk op verzoening’

Verzoening door wedergeboorte?

De vraag in het boek ‘Jezus in ons – Een andere kijk op verzoening’ is: Waardoor worden mensen met God verzoend? Het antwoord op deze vraag lijkt eenvoudig: Verzoening met God ontstaat door bekering en wedergeboorte. Dat staat duidelijk in Johannes 3:3-6. Jezus zegt daar heel nadrukkelijk tweemaal:

‘Waarachtig, Ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. … Waarachtig, Ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk’.

Mensen moeten eensgeestes of eenswillend met God worden – dan kunnen God en mensen (weer) samen optrekken. Dit antwoord klinkt eigenlijk heel logisch. Zo werkt het bij personen die (weer) willen samenleven met elkaar. Dat is ook wel te begrijpen. Maar … het is wonderlijk … toch wordt er vaak een ander antwoord gegeven.

Verzoening door voldoening?

De vraag ‘Hoe worden mensen met God verzoend?‘ wordt vaak beantwoord als volgt: ‘Jezus die zonder zonde was nam de schuld voor al ónze zonden op zich en droeg plaatsvervangend ónze straf met zijn lijden en sterven aan het kruis. God straft Hem in plaats van ons. En als we dit nu geloven en aanvaarden zijn we verzoend met God, want we zijn zo dankzij Jezus schuldvrij!’

Zo ‘werkt’ het, volgens dit vrij gangbare antwoord. Maar is dit wat de Bijbel ons leert? Steeds meer mensen vragen zich af of dit wel juist is. Want worden de harten van mensen door een schuldbetaling vrij van zonden en eenswillend met God? Denk aan een verslaafde die geldschulden heeft – die is toch ook niet van zijn verslaving af als al zijn schulden betaald worden?!

Verder roept de Bijbel zelf vragen op bij dit laatste antwoord, want daarin lezen we ‘dat een onschuldige straffen voor God een gruwel is‘ (Spreuken 17:15,26 en 24:24). En rechters die onschuldigen straffen en schuldigen vrijspreken krijgen te horen dat ze door God zwaar veroordeeld zullen worden! Zou God zelf doen waar Hij van gruwelt?

Een andere vraag die gesteld kan worden is of Gods vergeving nog wel echt vergeving is, als de schuld en straffen voor onze zonden toch wel betaald moeten worden (door Jezus)? Is vergeving dan nog wel (genadige) kwijtschelding van schulden? En wat betekent het dan eigenlijk dat wíj moeten vergeven zoals God vergeeft?? Moeten wij dan ook …?

Zo zijn er meer vragen te stellen bij ‘verzoening door voldoening’. Hierdoor zijn (al meer) christenen die het geloof loslaten en komen niet-christenen moeilijk tot geloof.

Terug naar de Bijbel

Dit dwong mij tot de studievraag: Wat leert de Bijbel nou toch precies over verzoening, over de offers en over het lijden en sterven van Jezus op Golgotha? Dat resulteerde in het boek ‘Jezus in ons – een andere kijk op verzoening’.

Eerst luisterde ik naar allerlei theologen die de ‘verzoening door voldoening’ leren. Zij noemen het allemaal ‘het hart van het evangelie’, maar hun uitleg is onbevredigend. Dat geven de meesten ook toe. Vaak camoufleert men dit door heel dierbaar over ‘een mysterie’ te spreken, maar er heerst onder theologen gewoon onbegrip en verlegenheid over hoe God en mensen met elkaar verzoend worden en over de vraag waarom God wilde en toeliet dat Jezus gekruisigd werd. Dit heeft uiteraard tot gevolg dat veel christenen ook niet helder kunnen getuigen hoe zij door Jezus verzoend zijn met God. En dit verklaart wellicht de geringe werfkracht van de westerse kerken en de afkalving en sluiting van veel kerken. Een onhelder-of-niet-goed-kloppend-hart beperkt immers de gezondheid en vitaliteit van het hele lichaam: de kerk!

Daarom gaat ‘Jezus in ons’ terug naar de Bijbel en wordt bij elk Bijbelboek de vraag gesteld: Hoe wordt het volgens dit boek goed tussen God en mensen? Waardoor ontstaat er ver-zoen-ing zodat God en mensen elkaar (weer) van harte kussen? De antwoorden zijn meestal eenvoudig en helder.

Het hart van het evangelie ‘klopt’

Gelukkig blijkt verzoening van God en mensen in de Bijbel niet zo ingewikkeld te zijn. Dat is verrassend als je gelezen hebt wat theologen erover beweren. Het riep de vraag bij me op: Zijn bepaalde vooronderstellingen zó gangbaar en zó beheersend voor mij en andere theologen dat we daardoor blind zijn geworden voor de eenvoud van de Bijbel op dit punt? Al verder onderzoekend constateerde ik dat dit zo is. Dit meen ik in ‘Jezus in ons – een andere kijk op verzoening’ aan te tonen en duidelijk te maken.

Verzoening door wedergeboorte

‘Het hart van het evangelie’ is niet onhelder als we in de Bijbel ontdekken dat het onze hemelse Vader nooit ging en gaat om betalingen van schulden of dat door Hem zonden altijd gestraft moeten worden. De Bijbel vertelt juist keer op keer dat voor onze rijke en genadige God vergeving geen enkel probleem is als mensen zich met oprecht berouw bekeren en weer in harmonie met Hem gaan leven. En als God dan de zonden van mensen (tegen Hem begaan) ‘gewoon’ barmhartig en genadig vergeeft en dus afziet van straf en schuldbetaling – dan is Hij niet oneerlijk of onrechtvaardig. Die barmhartigheid (bij bekering van mensen) is in de Bijbel nooit in strijd met het recht!

Bij verzoening gaat het God nooit om straf- of schuldbetaling. In heel de Bijbel zoekt God het hart van de mensen! Het gaat om de verandering van hun innerlijk. Hun harten moeten eenstemmig, een of eensgezind met Hem worden. Verzoening ontstaat in de Bijbel altijd via bekering en innerlijke wedergeboorte. Dat laatste is zeker Gods werk in ons en het is een geschenk of een wonder, maar Hij belooft dat wonder te bewerken in ieder die gelooft. Zo werkt het. Jezus biedt namens God ook vandaag nog altijd aan dit wonderwerk in het hart van mensen te doen. Mensen kunnen dit wonder ‘in zich krijgen’ of (aan)pakken door te gaan geloven! Verzoening ontstaat dan werkelijk – door wedergeboorte, door ‘Jezus in ons’!

Het boek ‘Jezus in ons’

‘Jezus in ons – een andere kijk op verzoening’ is in november 2009 uitgegeven maar nu niet meer nieuw te koop, mogelijk wel tweedehands. U kunt het nu via deze site per hoofdstuk digitaal lezen (in PDF). U kunt dat doen via de knop in het menu op de pagina ‘Jezus in ons – lezen’ Hieronder ziet u ook de achterkant van het boek zoals het uitgegeven werd.

© 2024, in samenwerking met Pixel Creation. Alle rechten voorbehouden