Registers van Jezus in ons

Onderstaande twee registers helpen u helpen in het boek terug te vinden waar teksten besproken worden (als die niet bij het betreffende Bijbelboek aandacht krijgen).

Voor de download-versie (per hoofdstuk) kan de uitgebreide inhoudsopgave hulp bieden. Hierin staat vetgedrukt aangegeven waar bepaalde (cruciale) teksten uitgebreid aandacht krijgen als u die in het hoofdstuk over het betreffende Bijbelboek mist.

Jezus in ons – een andere kijk op verzoening

Voorwoord

 1. Een andere kijk op verzoening (1)

1.1. Het onderwerp – intens belangrijk

1.2. Het kruis centraal, maar onbegrijpelijk? – Wat gebeurde er precies op Golgotha? – Twee mysteries

1.3. Veel Gereformeerde theologen beweren dat verzoening door voldoening onbegrijpelijk is

1.4. Opnieuw doordenken noodzakelijk! Motivatie

1.5. Zoektocht en ontdekking

1.6. Uitgangspunt: de Bijbel niet achterstevoren lezen!

1.7. Plan, wens en aanbeveling

 1. Het eerste wat de Bijbel leert over verzoening

2.1 Voor en na de zondeval laat God mensen kiezen! (Genesis 1-5) – Verzoend leven is mogelijk – De mens is verantwoordelijk – God handhaaft de keuzevrijheid – Abel kiest; Kaïn kiest (Gen 4)

2.2. Twee wegen; twee soorten mensen! – De slang weerstaan (Genesis 3:15) – De kwade macht weerstaan; de duivel

2.3 Verschillende keuzes blijven bepalend (Psalm 1,14,143)

2.4. Verzoening alleen via bekering? (Psalm 51) – De profeten

2.5. Het Nieuwe Testament – Jezus – De apostelen

2.6. Conclusie

 1. Offers in de boeken van Mozes. Inleiding – Verzoening; de voorwaarde ervoor aan mensenkant – is er ook een voorwaarde aan Gods kant? – Gangbare uitleg van offers en het offer van Jezus – de vraag van dit hoofdstuk.

3.1. Genesis en de offers – Kaïn en Abel – Noach – Abram – Genesis 22, Abraham offert Isaak – Jakob – Conclusies.

3.2. Exodus en de offers. – Verzoek om aan God te offeren – Pesach; lam en bloed – Wet op de eerstgeborenen – Toewijding – Conclusie.

3.3. Leviticus en de offers. – Relatie tussen de offerwetten en de hele wet – Principes – Leviticus 1-5. Bijzonderheden – I Brandoffer (Leviticus 1) – Waarom is de reuk zo positief en aangenaam voor God? – Verzoenen; bedekken – Het brandoffer is in het OT het belangrijkste offer – Toewijding is allesbeheersend en centraal. II. Graanoffer (Leviticus 2) – III. Vredeoffer (Leviticus 3) – IV en V. Reinigingsoffer en hersteloffer (Leviticus 4 en 5) – Druppels bloed van dit offer naar God toe – Het binnenste vet op het altaar – Combinatie van offers – Herstel van aangebrachte schade – Grote verzoendag (Leviticus 16) – De bok voor Azazel – Conclusie omtrent Grote Verzoendag (Leviticus 16) – Is Leviticus 17:11 een sleutel? – Verzoening door voldoening? – Een andere interpretatie – Vervulling is positief gevuld worden – Conclusies t.a.v. heel Leviticus.

3.4. Numeri en offers

3.5. Deuteronomium en offers

3.6. Conclusies uit het onderwijs van Mozes over offers

 1. Offers in het verdere Oude Testament. – Beperking

4.1. Teksten die iets zeggen over het doel van de offers (o.a. Psalm 51)

4.2. Conclusie t.a.v.de Oud-testamentische boeken na Deuteronomium

 1. De wet van Mozes over verzoening. – Inleiding

5.1. Genesis – Genesis 2:17 – Onjuist gebruik – Genesis 15:6 – Verzoening tussen mensen – Jozef

5.2. Exodus

5.3. Leviticus

5.4. Numeri

5.5. Deuteronomium

5.6. Conclusies

 1. De rest van het Oude Testament over verzoening. Inleiding

6.1. Verzoening in het boek Jozua

6.2. Verzoening in het boek Rechters

6.3. Verzoening in het boek Ruth

6.4 Verzoening in 1 en 2 Samuël – Samuël en Eli – Saul – David – Gibeonieten verzoend

6.5. Verzoening in Koningen, Kronieken, Ezra, Nehemia, Ester

6.6. Verzoening in de Wijsheidsboeken – Psalmen – Spreuken – Prediker – Job – Wijsheid zet aan tot nadenken over verzoening

6.7 Verzoening bij de profeten

6.8. Conclusie omtrent het Oude Testament

 1. Jesaja 53 en verzoening. Inleiding – Jesaja 53 centraal

7.1. Relativering door een dringend signaal uit het Nieuwe Testament (Lucas 24:25b-27,44-46) – Wat zegt het OT over de noodzaak van lijden?

7.2. Een fundamenteel uitgangspunt (bij Jesaja vaak vergeten)

7.3. Gaat Jesaja 53 over Jezus en over schuld betalen? Kritiek op die uitleg

7.4. Over de uitleg van Jesaja 53 – Wie is de knecht of dienaar van God in Jesaja 53? – Wat ‘kenmerkt’ de vrome dienaar van God? – Wat zijn vervullingen? – Opvallende keus in citeren – Onze zonden en ziekten dragen – Lijden vormt dienaren – Wie draagt de schuld en straf?

7.5. Aanhalingen uit Jesaja 53 in het Nieuwe Testament

7.6. Conclusies betreffende Jesaja 53

 1. Een andere kijk op verzoening (2). Vijf evaluerende opmerkingen – 1 Verfrissend – 2. boeiend – 3. Duidelijk wat het Oude Testament niet leert – 4. Helder wat het Oude Testament wel leert – 5. Nieuwe openheid – Verwachtingsvol de overstap maken
 2. Overgang van Oud Verbond naar Nieuw Verbond. Inleiding – Teleurstelling

9.1. Eerste indruk betreffende OV en NV

9.2. Gods initiatieven lopen stuk – In de tijd van Noach en Abraham – In de tijd na de Uittocht – In de tijd van rechters en koningen – In de tijd na de ballingschap – Hoe moet het nu verder?

9.3. Gods grote beloften – De inhoud van de grote beloften – Het vervallen van de grote beloften – Genadige latere vervullingen van de grote beloften

9.4. Veel onvervulde beloften – Samenvatting van 9.3 en 9.4

9.5. Het is niet altijd ‘een tijd van genade’

9.6. Wat gebeurde er precies na die vierhonderd jaar stilte? –

9.7. Het evangelie van Gods Koninkrijk – Definitie van Gods Koninkrijk – De nabijheid van Gods Koninkrijk – Voorwaarde en belofte die horen bij het Koninkrijk – De levensstijl voor burgers van het Koninkrijk – Samenwerken aan de bouw van het Koninkrijk

9.8. Misverstand omtrent het Nieuwe Verbond?

9.9. De twee hoofdverschillen tussen het Oude en het Nieuwe Verbond – A. Het NV is intenser: meer eenheid met God en meer kracht – B. Het NV is uitgebreider: voor alle volken

9.10. Twee slotopmerkingen – a. Geen verschil tussen OV en NV ten aanzien van de vergeving van zonden – b. Wel verschil tussen OV en NV ten aanzien van wedergeboorte

9.11. Samenvatting – 9.12. Een paar veronderstellingen over verzoening

 1. Jezus over verzoening. Inleiding

10.1. Jezus kwam om het Koninkrijk te vestigen

10.2. Koninklijke bevrijding niet verkleinen tot schuldvergeving – Verklaring van de naam Jezus – Misverstand door vertaling van ‘aphesis’ – Bevrijding in Matteüs 26:28 en Lucas 24:47 – Overeenstemming met de boodschap van het OT – Lucas 18:9-14, de bekeerde tollenaar – Losprijs in Matteüs 20:28 en Marcus 10:45

10.3. Koning Jezus moet als zwak mens bidden om kracht – Voor het Koninkrijk is royale toewijding vereist

10.5. Koningschap en Koninkrijk blijven bij Jezus centraal

10.6. Het Koninkrijk is een innerlijke, geestelijke eenheid

10.7. De toewijding van de Koning wordt beproefd – Eerste beproevingen – Beproevingen horen bij het mens-zijn – Het centrale punt op Golgota – Onbegrip en uitleg – Jezus is het Koningschap waardig/

10.8. Jezus zelf is het begin van het Koninkrijk van God

10.9. Conclusies

 1. Handelingen over verzoening. Inleiding

11.1. Het begin van het Koninkrijk

11.2. De Koning is krachtig aanwezig op aarde

11.3. De Koning maakt Saulus tot Paulus

11.4. Paulus’ boodschap over verzoening

11.5. Conclusies ten aanzien van Handelingen

11.6. Evaluerende opmerking voor het vervolg

 1. Paulus over verzoening (algemeen). Drie punten ter inleiding – a. Is de boodschap van Paulus in lijn met de Evangeliën en Handelingen? – b. Veel dogmatische begrippen – c. Plan van aanpak

12.1. Wat is ‘rechtvaardigen’ en ‘gerechtvaardigd worden’? – Recht is: overeenkomstig de feiten (2 Korintiërs 5:10)

12.2. Wat is geloof en geloven? – Geloof maakt je anders – Geloof maakt je een rechtvaardige – Geloof is altijd een vrijwillige keus van de mens (Efeziërs 2:8) – Geloof is geen prestatie of verdienste maar werkt wel – Geloof is iets relationeels en kan dus groeien (Romeinen 1:17) – Rechtvaardigheid; dezelfde houding bij verschillend niveau – ‘Door geloof alléén’ is niet Bijbels

12.3. Rechtvaardigt God goddelozen? (Romeinen 4:5)

12.4. Gerechtigheid van God

12.5. Wat is leven als rechtvaardige? – Onbekend? – Opzettelijk-onopzettelijk – Wat kenmerkt je leven?

12.6. Wat is verzoening? Verzoenen? (2 Korintiërs 5:11-21) – Eenzijdig of tweezijdig? – Zakelijk of persoonlijk? – Een groot probleem bij verzoening door voldoening – De richting van de Bijbelse oplossing – Uitleg van 2 Korintiërs 5:11-21 – Waarom wilde God Golgota? – Eerst geestelijk sterven, dan geestelijk leven – Verzoening en vrede door innerlijke verandering dankzij Jezus – Tot zonde gemaakt als beproeving (2 Korintiërs 5:21) – ‘Umstimmung’ van mensen – Verzoening door wedergeboorte –

12.7. Het vlees is zondig, maar niet de baas –

12.8. Slot

 1. Paulus in Romeinen over verzoening.

13.1. Noodzaak van redding –

13.2. Gods andere werkwijze; Romeinen 3:21-26 – Alternatieve vertaling – Wat is het nieuwe volgens dit gedeelte? – Door Jezus en zijn geloofskracht – God bewijst met Jezus het hemelse niveau van rechtvaardigheid – God sjoemelt dus niet zonden – Parafrase van Rom 3:21-26

13.3. ‘Door geloof rechtvaardig worden’ is niet nieuw

13.4. Rechtvaardig zijn is: gericht zijn op God

13.5. Door ‘Jezus in ons’ zijn we sterker dan de zonden

13.6. Grotere gerechtigheid dan de Joden kennen

13.7. Slotopmerkingen

13.8. Conclusies

 1. Paulus in Korintiërs over verzoening

14.1. 1 Korintiërs – Conclusie

14.2. 2 Korintiërs – De letter doodt maar de Geest maakt levend (2 Korintiërs 2:14-3:18) – De sluier over de wet (3:14) – Hoe het nieuwe leven zichtbaar wordt – Conclusie

 1. Paulus in Galaten over verzoening. Inleiding

15.1. Kernboodschap: Het evangelie is de boodschap van iets nieuws – Hoe Paulus was, als Jood met de wet – Hoe Paulus werd, door Jezus

15.2. Welk gevaar bestrijdt Paulus en hoe?

15.3. Door de wet en voor de wet gestorven (Galaten 2:19)

15.4. Door de Geest en door geloof (Galaten 3:1-14) – Vloek (3:13)

15.5. Volwassen geworden (Galaten 3:15ev)

15.6. Conclusie

 1. Paulus in zijn andere brieven over verzoening

16.1. Efeziërs – Alles een eenheid – Het mysterie van het evangelie – Concrete aanwijzingen – Conclusies

16.2. Filippenzen – Conclusies

16.3. Kolossenzen – Paulus lijdt aanvullend (1:24ev) – Kwijtschelding? (2:13) – Het beschuldigende document aan het kruis uitgewist (2:14) – Leef krachtig vanuit die eenheid met Jezus – Conclusies.

16.4. 1+2 Tessalonicenzen

16.5. 1+2 Timoteüs

16.6. Titus

16.7. Filemon

16.8. Slot (conclusies t.a.v. Paulus’ brieven)

 1. Hebreeën over verzoening. Inleiding

17.1. Jezus is Gods hoogste inzet – Wat heeft Jezus precies gedaan?

17.2. Jezus is meer dan Mozes en Jozua

17.3. Jezus is meer dan de vroegere Hogepriesters

17.4. Jezus brengt een nieuw en beter verbond

17.5. Jezus brengt meer toewijding

17.6. Jezus brengt meer eenheid met God

17.7. Jezus brengt meer kracht om te volharden

17.8. Conclusies

 1. Jakobus en Petrus over verzoening

18.1. Jakobus – Beproevingen zijn normaal – Leven in geloof is leven naar Gods wil – Hoe ontstaat verzoening? – Conclusies

18.2. 1 Petrus – Vreugde door wedergeboorte – Leven als wedergeborenen – Speciale aandacht voor 1 Petrus 2:20-25 – Positieve christelijke kijk op lijden

18.3. 2 Petrus – Dwaalleraars

18.4. Conclusies

 1. Johannes en Judas over verzoening

19.1. 1 Johannes – Eensgezindheid met God (verzoening) – Niet zondigen – Kenmerk van wedergeboorte – Dwaalleraars – Gods geboden zijn niet zwaar; eerlijk leven

19.2. 2 Johannes

19.3. 3 Johannes – Conclusies uit 1,2,3 Johannes

19.4. Judas

19.5. Openbaring van Johannes – Van zonden gewassen – De zeven brieven aan de zeven gemeenten – Leeuw en Lam – De aanklager overwonnen – Vrijgekocht van de aarde – Gehoorzaam leven en goede daden – Conclusie.

 1. Een andere kijk op verzoening (3).

20.1. Aansluiting bij de vijf opmerkingen van hoofdstuk 8 – 1. Verfrissend – 2. Boeiend – 3. Duidelijk wat de Bijbel niet leert – 4. Helder wat de Bijbel wel leert – 5. Nieuwe openheid.

20.2. De vijf veronderstellingen van (einde) hoofdstuk 9.

20.3. Door verlies winst – Zekerheid en rust – Copernicaanse wending?

20.4. Nog een vraag.

 1. Dogma-historische opmerkingen over verzoening.

21.1. Was ‘verzoening door voldoening’ niet vanaf het Nieuwe Testament de gangbare leer?

21.2. Wat leerde men in de eerste eeuwen over de verzoening met God door Jezus?

21.3. Hoe kwam Anselmus rond 1200 tot de ‘verzoening door voldoening’?

21.4. Waarom werd de ‘verzoening door voldoening’ daarna zo algemeen aanvaard?

21.5. Waar zit de fout bij de Reformatoren in hun verzoeningsleer?

21.6. Hoe spreekt de Bijbel over Gods toorn over de zonden?

21.7. Zijn er bestrijders van deze leer (‘verzoening door voldoening’) geweest?

21.8. De verzoening door voldoening is niet in de Bijbel gefundeerd. Wat zijn verdere bezwaren tegen deze leer?

21.9. Zijn bij de leer van ‘verzoening door wedergeboorte’deze bezwaren vervallen?

21.10. Een vergelijking die niet klopt

21.11. Worden de reformatorische belijdenissen (de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels) in dit boek niet besproken?

21.12. Wat zag men als positieve voordelen van de verzoening door voldoening?

21.13. Wat verliezen we als we de leer van de verzoening door voldoening loslaten?

21.14. Wat is de winst als je de leer van de verzoening door voldoening vervangt door de leer van verzoening door wedergeboorte?

 1. Een andere kijk op verzoening (4). Verzoening door wedergeboorte – een totaalvisie. Uitgangspunt

22.1. Wat is de nood van alle mensen volgens de Bijbel?

22.2. Wat deed en doet Jezus voor onze verlossing, volgens de Bijbel? – a. Jezus wek op aarde – Bevrijding via overwinning van angsten – Bevrijding via overwinning van blijvende vijanden – Bevrijding via overwinning door krachtige liefde voor God – b. Jezus’ werk na Pasen, Hemelvaart en Pinksteren – Een Bijbelse vergelijking

22.3. Hoe wordt de verzoening door Jezus in ons leven werkelijkheid? – Golgota kan nooit op zichzelf worden bezien

22.4. Aanvullende opmerkingen

 1. Afsluiting. Samenvatting – Vergelijking ter bemoediging / Kernpunt en het belang
© 2024, in samenwerking met Pixel Creation. Alle rechten voorbehouden