Het Geheim van het Christelijk leven

 

WELKOM BIJ 'JEZUS IN ONS'

Het gaat om de kern van het evangelie van Jezus.

Die kern wordt vaak niet goed gezien en dat verzwakt het christelijk geloof!

Jezus' opdracht was: zijn volk bevrijden van hun zonden (zie Matteüs 1:21).

Vraag: Is 'mensen bevrijden van hun zonden' slechts 'mensen schuldvrij maken'?

Het is duidelijk veel meer. Het is 'Gods Koninkrijk werkelijkheid laten worden'. Dat blijkt als je de evangeliën leest. Jezus sprak steeds over dat Koninkrijk.

De Bijbel vertelt ook, hoe Jezus (als mens) Heer / Koning van dát Koninkrijk is geworden. Via zijn lijden en sterven op Golgotha bewees Hij aan God tot het uiterste, dat Hij sterker was dan alle machten en krachten die mensen tot zonden verleiden. Hij bleef ook toen trouw aan God!   Dáárom liet God Hem na zijn dood (als Overwinnaar) uit het graf opstaan en vertrouwde Hem alle macht in hemel en op aarde toe. Jezus kreeg zelfs de Heilige Geest tot zijn beschikking (Handelingen 2:33). Sinds Pinksteren komt Jezus met die Geest in de gelovigen om ons met zijn kracht te helpen.

Dit is de kern van het evangelie. Door dit te geloven worden wij (met Hem) sterker dan alle verleidingen en zonden en trouw aan God - net als Hij!  Zó 'maakt' Jezus ons nu al tot burgers van Gods Koninkrijk door ons werkelijk te bevrijden/verlossen van al onze zonden (Matteüs 1:21). Wie dit gelooft wordt werkelijk één/eensgezind met Hem en God. Zó worden wij één / verzoend met God.

Kort gezegd: Jezus bewerkt voor ons VERZOENING DOOR WEDERGEBOORTE.

Dit is in de Bijbel zo helder als glas. God en Jezus werkten steeds naar Pinksteren toe! Alleen door wedergeboorte hoor je bij Jezus, bij God en het Koninkrijk van God.

Doordat veel christenen dit niet helder voor ogen houden, wordt het evangelie onhelder en roept het bij velen kritische vragen op. Klik voor een toelichting hierop op Verlegenheid rond Golgotha.


Twee veel gestelde vragen:

Vraag 1.

Leed en stierf Jezus dan niet om onze straf of schuld voor onze slechte daden te dragen?

Dit noemt men kortweg 'verzoening door voldoening'. Deze verklaring van Jezus' lijden en sterven is sinds de Reformatie gangbaar, maar roept fundamentele vragen op, zoals:

* Kan God alleen vergeven als straf voor zonden gedragen (of schuld ervoor betaald) wordt?

* Is er wel sprake van 'vergeven' (= kwijtschelden) als onze schuld/straf voldaan is (door Jezus)?

* Maakt schuld betalen of straf dragen relaties goed? Dat bewerkt toch geen verzoening/eenheid?

* Als Jezus moest 'vergoeden' wat mensen God aandeden, wie 'vergoedt' dan aan Jezus wat mensen Hem aandeden? Kan God niet, wat Jezus wel kan (vergeven 'om niet')?

* De Bijbel leert, dat God het gruwelijk vindt als een onschuldige gestraft wordt in plaats van een schuldige (o.a. in Spreuken 17:15,26). Zou Hij dat zelf bij Jezus dan wel doen?

* Leert de Bijbel ons ook niet, dat God altijd royaal (gewoon) vergeeft als mensen zich tot Hem bekeren (bv Matteüs 14:21-28; Lukas 15:17-24). Zou God dat feitelijk niet doen?

'Verzoening door voldoening' berust op een denkfout. Betalen van een schuld of straf is geen verzoening. Bij verzoening moeten harten bij elkaar komen - wederzijdse liefde en trouw zijn daarvoor vereist. God is van zijn kant altijd al liefdevol naar mensen - maar mensen moeten dat naar God toe wórden. Verzoening met God ontstaat dus als mensen innerlijk veranderen!

Vraag 2.

Draait het bij geloven dan niet om vergeving?

Dit suggereren veel christelijke bladen, boeken en preken. Maar het is onjuist. Bij geloven gaat het om 'vertrouwen op God', waardoor je wandelt met God en je je door Hem laat leiden. Dit kwam Jezus (weer) als 'het eeuwige leven' verkondigen en mogelijk maken. Hier bad Hij ook om vlak voordat Hij leed en stierf:

'Vader, laat allen die in Mij geloven één zijn - net zoals U en Ik ... opdat anderen het zien en ook gaan geloven,... dat mijn volgelingen één zijn, zoals wij ... (Johannes 17:20-23).

Door Jezus is deze hemelse kwaliteit van leven bereikbaar - concreet ervaarbaar bij jezelf en bij anderen. Wie zo onder leiding van Koning Jezus leert leven, ontvangt van God uiteraard ook vergeving. Vergeving is bij God onmogelijk, als mensen zonden blijven vasthouden. Daarom zijn geloof en wedergeboorte ook voor vergeving noodzakelijk.

Dit vraagt ons helemaal. Er bestaat geen 'goedkope genade' (Bonhoeffer).
De prijs is, dat wij Jezus echt als Heer/Koning aanvaarden (Johannes 1:12). Jezus belooft: "Wie zijn leven aan Mij verliest, zal het ware leven vinden" (Matteüs 16:25). Dit is wat anders dan 'alleen maar vertrouwen dat Jezus de straf voor jouw zonden droeg'.

 

Mijn boek 'Jezus in ons' toont aan, dat wedergeboorte - zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament - de enige weg is om het Koninkrijk van God binnen te gaan (Johannes 3:3,5).

Mijn wens is dat velen deze eenvoudige kern van het christelijk leven (weer) leren kennen en gaan omarmen. Dan zal de bezielende kracht of 'heerlijkheid' van het christelijk geloof weer meer beleefd en 'gezien' worden in onze wereld.

Als je bij verder lezen en zoeken vragen hebt of opmerkingen - ze zijn welkom via de contactpagina.

Als je een radio-interview wilt beluisteren, klik dan op Interview Groot Nieuws Radio.

Hartelijke groet,
Ton de Ruiter.