| Afdrukken |

WAT IS HET hart VAN HET CHRISTENLEVEN?

In de vier evangeliën spreekt Jezus vrijwel altijd over het koninkrijk van God of over de levensstijl die daarbij hoort. Ook in 'Handelingen' en de brieven van de apostelen gaat het meer om het nieuwe leven dan om vergeving. Vergeving hoort er zeker bij, maar is niet de hoofdzaak.

Jezus kwam echt om mensen te bevrijden van zonden!
De naam 'Jezus' betekent: Bevrijder (van zonden, volgens Mat 1:21). Hij komt bewerken, dat we de zonden niet meer willen en niet meer doen! Daar roept Hij toe op. Hij belooft ook de hulp die we dáárvoor nodig hebben. Wie Hem gelooft, zal Hij dopen met de Heilige Geest en zo zijn hulp in ons beschikbaar stellen. Zo worden we wedergeboren tot nieuw leven.

Verzoening met God ontstaat, als mensen zich bekeren en dankzij Gods Geestelijke bijstand eenswillend met God worden. Dit was in het Oude Testament ook al de weg, de waarheid en het leven! Maar door de eeuwen heen was het onbekend geworden. Dáárom klonken de woorden van Jezus als nieuw. Hij was het weer levend geworden (oude) Woord. Wat er bij kwam was, dat deze weg nu ook voor niet-Joden royaal open ging (zoals het OT al beloofde dat het eens zou gebeuren).

Alleen via bekering! Jezus zegt helder: alleen wie zich bekeert - wie Mij vertrouwt en Mij in alles wil gehoorzamen, ontvangt de Heilige Geest. Dan begint dat nieuwe leven. Ja, want dan ga je door geloof echt met en voor God leven als zijn medewerkers. Dat was en is altijd Gods hoogste doel: liefdevolle samenwerking van Hem met mensen - als Schepper met zijn schepselen (bv Genesis 1:26). Mensen worden zo familie van God! (Matteüs 12:50).

Hoe ging dat in de geschiedenis? In de geschiedenis van het Oude Testament liep het steeds op dit punt vast. Vóór de zondvloed al - daarna weer - ook met Israël. Er groeide geen hechte blijvende eenheid en samenwerking met God. Het koninkrijk van God liep keer op keer weer vast, want mensen bleven grotendeels onwillig! Iedere keer verduisterden zij het evangelie.

Het geheim van Jezus is de overwinning van zichzelf en de wereld.
Toen zond God zijn Zoon. Naar Hem zullen ze toch wel luisteren? (Mat 21:37). Hij werd een mens zoals wij (Kerst). Hij ondervond net als wij verleidingen, angsten, zorgen, enz. Maar Hij overwon die als mens door zijn vertrouwen op God (= geloof): 'liever  sterven dan ontrouw worden aan mijn Vader'. Zelfs de angstige dreiging van de marteldood aan het kruis overwon Hij door te blijven vertrouwen op God. Hij kruisigde gedurende heel zijn leven alle innerlijke en uiterlijke zuigkracht om anders te doen dan God van Hem vroeg. 'Niet mijn wil, maar Gods wil'! Zo overwon Hij - als mens - alle menselijke en lichamelijke neigingen tot ontrouw en zonde. In Getsemané kruisigde Hij innerlijk zijn eigen vlees/wil, voorafgaand aan de lichamelijke kruisiging. Hij wilde liever zijn aardse leven verliezen dan ontrouw zijn aan God! Zo werd Hij overwinnaar van alle verleidingen en verleiders!

Het geheim van het christelijk geloof is nu: ‘Díe Jezus in ons’.
Deze overwinnaar werd door God uit de dood geroepen (Pasen), want deze mens (geworden) Jezus kon echt de betrouwbare Koning zijn van Gods Koninkrijk. Bij zijn hemelvaart ontving Hij als mens alle macht in hemel en op aarde. Dus ook om ons met de Heilige Geest te dopen. Sinds Pinksteren - doet Hij dat! Hij komt met zijn Geest wonen in de harten van allen die Hem vertrouwen. Zijn sterke liefde en trouw stelt Hij in ons beschikbaar. Wie dat gelooft kan net zo trouw en liefdevol (leren) leven als Hij. Samen met Hem (één met Hem) kunnen wij iedere zondige neiging kruisigen en alle verleidingen overwinnen en trouw blijven aan God.

Door geloof leven is: zeker weten dat de kracht van God (nu via Jezus en zijn Geest) in ons beschikbaar is. Je gelooft, dat jij (samen met Jezus) sterker bent dan alle angst voor de dood, sterker dan alle verleidingen en sterker dan satan. Het geloof weet dat de hemelse kracht van Jezus in ons is: zijn liefde en trouw waardoor Hij trouw bleef in de grootste moeiten en pijn! Zo zijn ook (dankzij Jezus in ons) de geboden van God niet onmogelijk of te zwaar of te hoog (zie 1 Johannes 5:3,4). De kern en het geheim van geloven is: Jezus is werkelijk in ons!

Een helder mysterie! Volgens de Bijbel is het mysterie van het geloof geopenbaard. In Kolossenzen 1:27 en 2:9,10 zegt de Bijbel: “Het mysterie dat vele eeuwen verborgen is geweest, is nu onthuld ... heerlijk ...: Christus is in u! Hij is uw hoop op goddelijke luister … en u bent één met Hem”.

De(zelfde) gezindheid of mentaliteit die ook in God is, komt nu in ons. Dit bewerkt niet alleen verzoening met God, maar zo bouwt Jezus zijn koninkrijk met heel gewone mensen. Van dit goddelijke Koninkrijk mag jij een burger zijn, als je vanuit dit geheim gaat leven. Door het geloof wordt dit de bovennatuurlijke realiteit - concreet en beleefbaar.

Een belofte van Jezus zelf is: "Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen” (Johannes 14:21,23).

Paulus ervoer dat als realiteit: "ik leef nu echt voor God. Christus leeft in mij. Dat bepaalt nu mijn leven hier op aarde” (Galaten 2:20). "In alles (allerlei vervelende noden) worden we overwinnaars" (Romeinen 8:37).

Mijn gebed voor jou.
Met woorden uit de Bijbel: “Moge God ... in jouw binnenste zijn kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat - via jouw geloof - Christus werkelijk zal wonen in jouw hart, en je geworteld en gegrondvest blijft in de liefde” (Efeziërs 3:16,17). 

Wat moet je concreet doen?
Geef je nu en dagelijks over aan Jezus; aanvaard Hem als jouw Koning. Vraag Hem je te helpen geloven, dat Hij echt bij jou en in jou is om je te helpen. Hij is jouw goede Koning in álle omstandigheden. Luister naar Hem en lees de Bijbel en doe wat Hij je helder maakt. Dan zul je al wijzer worden en de vreugde van dit nieuwe leven al meer gaan ontdekken. Geloof, vertrouw Hem.
Alleen zo mogen we veel van Hem verwachten.
Mogen velen in Nederland dat gaan beleven. Dat is mijn gebed.

Uitnodiging. Wil je het geheim van dit leven dat Jezus geeft ook meer ontdekken en beleven? Heb je vragen waarop je hier geen antwoord vindt - neem dan contact op - ik zal graag met je meedenken en samen proberen we dan verder te komen. Want Jezus is ook voor jou de Weg, de Waarheid en het Leven.

Ton de Ruiter.