Het Geheim van het Christelijk leven

 
PDF  | Afdrukken |

De kern VAN HET CHRISTElijk geloof.

In de vier evangeliën spreekt Jezus bijna altijd over het koninkrijk van God en de levensstijl die daarbij hoort. Ook de rest van het Nieuwe Testament gaat het meer over het nieuwe leven dan over vergeving. Vergeving lijkt in het NT eerder bijzaak dan hoofdzaak.

Jezus kwam om mensen te bevrijden van hun zonden!
De naam 'Jezus' betekent: Bevrijder (van zonden, volgens Mat 1:21). Hij wil dat wij ons losmaken van onze zonden en belooft ons de hulp die daarvoor nodig is. Hij wil bij ons zijn, ons zijn Geest geven en stelt zo zijn hulp beschikbaar. Hierdoor kunnen we andere mensen worden en gaan leven als hemelburgers.

Verzoening met God kan alleen ontstaan via bekering. Dit was ook altijd de weg in het Oude Testament. Wat dit betreft was Jezus' boodschap niet nieuw! Maar omdat dit totaal onbekend geworden was klónk de boodschap van Jezus wel als nieuw. Echt nieuw was het dat deze weg nu ook voor niet-Joden royaal open ging. Het Oude Testament vertelde al meerdere keren dat dit eens zou gebeuren.

Via bekering bewerkt God wedergeboorte! Jezus zegt helder: wie Mij vertrouwt en Mij in alles wil gehoorzamen ontvangt mijn hulp (mijn Geest). Zo word je echt medewerkers van God. Een liefdevolle samenwerking was en is vanaf het begin Gods bedoeling geweest (zie bv Genesis 1:26). Mensen worden nu echt eensgezind met God, net als Jezus (Matteüs 12:50).

Hoe ging dat in de geschiedenis? In de geschiedenis van het Oude Testament liep de relatie van de mensen met God steeds vast. Vóór de zondvloed al en daarna weer - en ook met Israël. Er groeide geen hechte blijvende eenheid en samenwerking met God. Gods koninkrijk kon zo geen werkelijkheid worden - ook niet in Israël - doordat de meeste mensen steeds weer onwillig werden! Iedere keer dacht men het toch weer beter te weten dan God. God zond genadig steeds profeten om te waarschuwen, maar het hielp niet echt. Tenslotte stuurde Hij zijn Zoon - naar Hem zullen ze toch wel luisteren?! (Mat 21:37)

Het geheim van Jezus is de overwinning van zichzelf en de wereld. Gods Zoon werd een mens zoals wij (Kerst). Hij riep op tot bekering en deed veel wondertekenen. Ook ondervond Hij - net als wij - verleidingen, angsten, zorgen. Maar Hij overwon die door te kiezen voor het vertrouwen op God (= geloof): 'liever sterven dan ontrouw worden aan mijn Vader'. Zelfs de angst voor de marteldood aan het kruis overwon Hij zo. Hij kruisigde gedurende heel zijn leven alle zuigkracht om anders te doen dan God wilde. 'Niet mijn wil, maar Gods wil wil Ik doen'! Zo overwon Hij - als mens - alle menselijke en lichamelijke neigingen tot ontrouw en zonde. Zelfs in Getsemané en op Golgotha. Zo werd Hij overwinnaar van alle verleidingen en verleiders. Dáárom maakte God Hem tot onze Koning!

Het geheim van het christelijk geloof is nu: ‘Díe Jezus is in ons’.
Jezus stond op uit het graf (Pasen). Hij leeft! Bij zijn hemelvaart ontving Hij alle macht in hemel en op aarde en zelfs de Heilige Geest (Hand 2:33). Sinds Pinksteren wil Hij wonen in de harten van allen die Hem vertrouwen. Zijn power stelt Hij in ons beschikbaar. Daardoor kunnen christenen net zo trouw en liefdevol (leren) leven als Hij. Samen met Hem (één met Hem) kunnen wij iedere zondige neiging kruisigen, alle verleidingen overwinnen om trouw te blijven aan God.

Geloven is nu: 'zeker weten dat de kracht van Jezus door zijn Geest in ons beschikbaar is'. Door geloof ben je (met Hem) sterker dan alle angst voor de dood, sterker dan alle verleidingen en sterker dan satan. Door dit geloof zijn de geboden van God niet onmogelijk, te zwaar of te hoog (zie 1 Johannes 5:3,4). Dit is de kern van het christelijk geloof: Jezus is echt in ons!

Dit is het heldere mysterie! “Het mysterie dat vele eeuwen verborgen is geweest, is nu onthuld ... heerlijk ...: Christus is in u! Hij is uw hoop op goddelijke luister … en u bent één met Hem” (Kolossenzen 1:27 en 2:9,10).
De(zelfde) gezindheid of mentaliteit die ook in God is, komt zo in ons. Zo bewerkt Jezus onze verzoening met God en met elkaar. Zo groeit Gods koninkrijk met heel gewone mensen. Door het geloof wordt dit nu al realiteit - concreet en beleefbaar. Hierbij is vergeving van zonden in feite vanzelfsprekend, net zoals die genade bij bekering in het Oude Testament voor God vanzelfsprekend was.

Een belofte van Jezus zelf zegt: "Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen” (Johannes 14:21,23).

Paulus ervoer dat als realiteit: "ik leef nu echt voor God. Christus leeft in mij. Dat bepaalt nu mijn leven hier op aarde” (Galaten 2:20). "In alles (allerlei vervelende noden) worden we overwinnaars" (Romeinen 8:37).

Gebed.
“Moge God ... zijn kracht en sterkte schenken doordat - via geloof - Christus werkelijk zal wonen in jouw hart, en je geworteld en gegrondvest blijft in de liefde” (Efeziërs 3:16,17). 

Wat moet je concreet doen?
Geef je vanaf nu dagelijks over aan Jezus; aanvaard Hem als jouw Koning. Geloof dat Hij echt bij je en in je is om je te helpen in álle omstandigheden. Zelfs om te blijven geloven. Geloof, vertrouw Hem.

Uitnodiging. Als je dit wilt gaan doen, maar je merkt dat bepaalde vragen jou in de weg zitten - neem dan contact met me op - dan proberen we samen verder te komen.

Ton de Ruiter ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ).

PS. Misschien denk je: wat deed Jezus dan op Golgotha? Christenen doen vaak net of het antwoord op die vraag simpel en helder is, maar als je doorvraagt blijkt dat al snel niet zo te zijn. Veel theologen geven dat eerlijk toe maar accepteren het 'gewoon'. Deze verlegenheid wordt volgens mij veroorzaakt door meerdere theologische denkfouten die zeker sinds de Reformatie gangbaar zijn geworden. Daarom verwijs ik naar een kort/langer artikel dat deze vraag bespreekt:

Wat gebeurde er precies op Goede Vrijdag?

Klik HIER op 'Verlegenheid rond Golgotha' en lees in het kort waar het probleem zit.

Een uitgebreidere versie, met meer argumentatie, vind je door te klikken op:

'Fundamenteel nadenken over het geheim van Golgotha is ontdekkend'

Lees, overweeg en laat horen wat je ervan vindt ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ).