Het Geheim van het Christelijk leven

 
PDF  | Afdrukken |

De kern VAN HET CHRISTElijk geloof.

In de vier evangeliën spreekt Jezus bijna altijd over het koninkrijk van God en de levensstijl die daarbij hoort. Ook in 'Handelingen' en de brieven van de apostelen gaat het meer over het nieuwe leven dan over vergeving. Blijkbaar is vergeving in het NT niet de hoofdzaak.

Jezus kwam om mensen te bevrijden van hun zonden!
De naam 'Jezus' betekent: Bevrijder (van zonden, volgens Mat 1:21). Hij wil dat wij ons los maken van onze zonden. Hij belooft alles wat we nodig hebben om dat te doen. Wie Hem gelooft, zal Hij dopen met de Heilige Geest en zo zijn hulp beschikbaar stellen. Zo worden we echt wedergeboren tot het leven als hemelburgers.

Verzoening ontstaat als mensen zich bekeren en eenswillend met God worden. Dit was ook altijd al de weg, de waarheid en het leven in het Oude Testament! Dit was dus niet nieuw, maar omdat het onbekend geworden was klónken de woorden van Jezus in Joodse oren wel als nieuw. Wel echt nieuw was, dat deze weg nu ook voor niet-Joden royaal open ging (zoals het OT al beloofde dat dit zou gebeuren).

Alleen via bekering! Jezus zegt helder: wie Mij vertrouwt en Mij in alles wil gaan gehoorzamen ontvangt Mij (mijn Geest). Zo word je echt medewerkers van God. Dat was en is altijd Gods bedoeling: liefdevolle samenwerking van Hem als Schepper met zijn schepselen (bv Genesis 1:26). Mensen worden zo ook familie van God! (Matteüs 12:50).

Hoe ging dat in de geschiedenis? In de geschiedenis van het Oude Testament liep het steeds op dit punt vast. Vóór de zondvloed al - daarna weer - ook met Israël. Er groeide geen hechte blijvende eenheid en samenwerking met God. Gods koninkrijk liep steeds weer vast doordat de meeste mensen onwillig bleven! Iedere keer verduisterden zij het evangelie.

Het geheim van Jezus is de overwinning van zichzelf en de wereld.
Toen zond God zijn Zoon. Naar Hem zullen ze toch wel luisteren? (Mat 21:37). Hij werd een mens zoals wij (Kerst). Hij ondervond net als wij verleidingen, angsten, zorgen, enz. Maar Hij overwon die als mens door zijn vertrouwen op God (= geloof): 'liever  sterven dan ontrouw worden aan mijn Vader'. Zelfs de angstige dreiging van de marteldood aan het kruis overwon Hij door te blijven vertrouwen op God. Hij kruisigde gedurende heel zijn leven alle innerlijke en uiterlijke zuigkracht om anders te doen dan God van Hem vroeg. 'Niet mijn wil, maar Gods wil'! Zo overwon Hij - als mens - alle menselijke en lichamelijke neigingen tot ontrouw en zonde. In Getsemané kruisigde Hij innerlijk zijn eigen vlees/wil, voorafgaand aan de lichamelijke kruisiging. Hij wilde liever zijn aardse leven verliezen dan ontrouw zijn aan God! Zo werd Hij overwinnaar van alle verleidingen en verleiders en onze Koning!

Het geheim van het christelijk geloof is nu: ‘Díe Jezus is in ons’.
Jezus mocht opstaan uit het graf (Pasen) en werd Gods Koning. Bij zijn hemelvaart ontving Hij als mens alle macht in hemel en op aarde. Dus ook om ons met de Heilige Geest te dopen. Sinds Pinksteren - doet Hij dat! Hij komt zo wonen in de harten van allen die Hem vertrouwen. Zijn power stelt Hij in ons beschikbaar. Wie dat gelooft kan en gaat net zo trouw en liefdevol (leren) leven als Hij. Samen met Hem (één met Hem) kunnen wij immers ook iedere zondige neiging kruisigen, alle verleidingen overwinnen en trouw blijven aan God.

Geloven is nu zeker weten dat de kracht van Jezus door zijn Geest in ons beschikbaar is. Je gelooft, dat jij met Hem sterker bent dan alle angst voor de dood, sterker dan alle verleidingen en sterker dan satan. Door dit geloof zijn de geboden van God niet onmogelijk, te zwaar of te hoog (zie 1 Johannes 5:3,4). Dit is de kern van het christelijk geloven: Jezus is echt in ons!

Een helder mysterie! “Het mysterie dat vele eeuwen verborgen is geweest, is nu onthuld ... heerlijk ...: Christus is in u! Hij is uw hoop op goddelijke luister … en u bent één met Hem” (Kolossenzen 1:27 en 2:9,10).
De(zelfde) gezindheid of mentaliteit die ook in God is, komt zo in ons. Zo bewerkt Jezus onze verzoening met God en met elkaar. Zo groeit Gods koninkrijk met heel gewone mensen. Door het geloof wordt dit nu al realiteit - concreet en beleefbaar.

Een belofte van Jezus zelf zegt: "Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen” (Johannes 14:21,23).

Paulus ervoer dat als realiteit: "ik leef nu echt voor God. Christus leeft in mij. Dat bepaalt nu mijn leven hier op aarde” (Galaten 2:20). "In alles (allerlei vervelende noden) worden we overwinnaars" (Romeinen 8:37).

Gebed.
“Moge God ... zijn kracht en sterkte schenken doordat - via geloof - Christus werkelijk zal wonen in jouw hart, en je geworteld en gegrondvest blijft in de liefde” (Efeziërs 3:16,17). 

Wat moet je concreet doen?
Geef je vanaf nu dagelijks over aan Jezus; aanvaard Hem als jouw Koning. Vraag Hem je te helpen geloven, dat Hij echt bij je en in je is om je te helpen in álle omstandigheden. Geloof, vertrouw Hem.

Uitnodiging. Als je dit wilt gaan doen, maar je merkt dat bepaalde vragen jou in de weg zitten - neem dan contact met me op - dan proberen we samen verder te komen.

Ton de Ruiter ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ).

PS. Misschien denk je: wat deed Jezus dan op Golgotha? Sommigen denken dat het antwoord op die vraag simpel en helder is, maar dat dit niet waar is. Er heerst grote verlegenheid rond die vraag en veel theologen geven dat eerlijk toe. Die verlegenheid wordt volgens mij veroorzaakt door een theologische denkfout die zeker sinds de Reformatie gangbaar is geworden. Daarom verwijs ik naar een kort en een langer artikel dat deze vraag bespreekt:

Wat gebeurde er precies op Goede Vrijdag?

Klik HIER op 'Verlegenheid rond Golgotha' en lees in het kort waar het probleem zit.

Een uitgebreidere versie, met meer argumentatie, vind je door te klikken op:

'Fundamenteel nadenken over het geheim van Golgotha is ontdekkend'

Lees, overweeg en laat horen wat je ervan vindt ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ).