Het Geheim van het Christelijk leven

 

EVEN VOORSTELLEN

Na de studie theologie heb ik met veel vreugde gewerkt als predikant in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. In 2007 kregen we in Enkhuizen een geweldig feest aangeboden omdat ik 25 jaar predikant was. Terugblikkend heb ik toen gezegd: "God geeft soms vervelende klussen, maar het predikantswerk is echt het mooiste werk wat bestaat".

Van 1982 - 1987: predikant in de gemeenten van Ten Post en Garrelsweer.

Van 1987 - 1995: predikant in Lelystad; in 1991/92 een jaar afgestaan aan het leger als legerpredikant.

Van 1995 - 2008: vanuit Enkhuizen in West-Friesland bezig met evangelisatie en evangeliserend gemeente-zijn (gemeenteopbouw). Met een paar gemeenteleden en andere christenen startten we een nieuwe gemeente op in Medemblik, los van enig kerkverband (zie ABC Samenkomsten Medemblik).

Echte vragen (ook van niet-gelovigen) werken bij mij altijd stimulerend en dwingen tot nadenken over onze christelijke vanzelfsprekendheden.


al prekend....

 

Een cursus Pastorale Counceling van het CPC in Heverlee (België) gaf meer zicht op de kracht van het evangelie. Mijn werk werd hierdoor concreter en praktischer. Het accent in mijn (s)preken verschoof naar de heiliging (Hebr 12:14). Dat accent is bijbels, maar gaf spanning omdat gereformeerden meer aan troost gewend zijn dan aan dit accent op heiliging. Het veroorzaakte spanning in de gemeente maar ook in de kerkenraad. Daardoor werd eensgezind leiding geven aan de gemeente lastig. We besloten daarom - begin 2008 - dat ik om zou zien naar een andere gemeente. Ik vroeg en kreeg twee maand studieverlof om me te bezinnen op mijn 'andere' accent. Ik studeerde op de vraag: wat zegt de Bijbel nu precies over de centrale betekenis van Golgotha en van de kruisiging van Christus? De voor mij onthutsende ontdekking was toen, dat de Bijbel hierover heel iets anders leert dan de Gereformeerde Belijdenissen ons voorhouden. Het studieverlof werd verlengt. In september 2008 heb ik toen ontheffing gevraagd uit het ambt van predikant. Ik kon immers de centrale verzoeningsleer van de gereformeerde belijdenissen niet meer onderschrijven. Ondertekening van (ook) die leer is vereiste voor ambtsdrager in de GKv. Verzoening door voldoening fungeert daardoor simpelweg als een onaantastbaar axioma. Door mijn ontheffing heb ik mijn handtekening onder die belijdenissen weggehaald. Wilt u er meer inhoudelijk over weten, klik dan hier.

Daarna schreef ik het boek 'Jezus in ons'. Daarin toon ik aan wat de Bijbel volgens mij leert: Verzoening ontstaat niet door plaatsvervangende voldoening (schuldbetaling) door Jezus, maar via bekering en door wedergeboorte. God eist geen straf- of schuldbetaling voor zonden als mensen zich bekeren (zie bv Psalm 32; Ezechiël 18). Deze reformatorische leer is niet alleen onjuist, maar legt volgens mij ook een blusdeken over de Bijbel, waardoor het vuur van het evangelie niet goed kan branden in mensen.

De Bijbel blijkt eenvoudig, helder en krachtig. Het nieuwe leven wordt er vuriger en mooier van. Meerderen zijn met mij enthousiaster in het geloof komen te staan en ontdekken wat geestelijk overwinnen van zonden is en leren de hemelse vreugde meer kennen. Een paar getuigenissen op deze site geven er blijk van.

Helaas vinden velen 'Jezus in ons' te radicaal. Het lijkt er op, dat ze liever 'verzoening door voldoening' vasthouden, omdat er dan meer ruimte blijft voor zonden. Dit is begrijpelijk maar vraagt bekering of een helderder zicht op wat Jezus wil en kan bewerken.